Sep 18, 2009 #9, mình dùng t generals trc ti gi hoàn toàn bình thng.
Aug 6, 2009, thread starter #1 vista sanatorium home basic cài mtd9 sanatorium EVA k phát.Phi hp nhiu t official in hackintosh vào trong cùng mt giao full din * patch Cp nht thông tin thng xuyên t máy ch crack ca Lc Vit.Nu ln u s dng lc vit, có th bn s gp mt s lúng túng trong vic tra t in, nghe phát âm, dch câu, dch.Bc 2 : Khi ng chng trình lên có giao din nh hình.Vietnamese - English ti lc vit - khi ng t in lc vit - Trong mc Enter gõ t ting Vit cn tra t in sang ting Anh guide và nhn slender Enter.Bc 1: Ti và cài t T in lc vit lên máy tính.StarDict hay Lc Vit mtd9 EVA u mang li kt qu làm vic và hc tp cao nht.A: Ban click chuôt phai vao th muc cai t mtd9EVA (mc inh la C:Program Filesmtd9 chon Properties.Lit kê các t liên quan vi mc t ang tra, * T ng ngha, phn ngha, * Các nh ngha liên quan.Trong ca sô Settings, chon Threats and Exclusions.Mt s tính nng pack chính ca T in lc vit: - Tra t in a nng.Q: Chng trinh hiên thi thông bao lôi was not found va t ong lai.Vi mi t cn tra ngha, chng trình s t ng hin th các t liên quan, các t ng ngha, trái ngha.Chính vì l do ó, s dng t in tra cu ngha ca các t ting Anh tr nên cn thit i vi nhng ai có trình ting Anh kém.Tuy nhiên, lc vit vn c ông o ngi dùng trong nc và nc ngoài s dng vì ngun th vin t Ting pokemon Vit phong phú ca chng trình.Tính mavericks nng giúp ngi dùng hiu c cu trúc ca câu powersuite và tra t in hàng lot cho c câu giúp vic hiu mt câu phc tp d dàng. Khi s dng t in Lc Vit bn có th tra cu ngha ca các t mà không cn kt ni slender mng internet.
Lc vit mtd for Students legends còn h tr cho các bn sinh viên hc ng pháp và t vng thông qua vic phân tích ngha câu.
Nu bn mun dch on vn bn ting Anh vi T in lc vit, thì yêu cu máy tính phi c kt ni vi internet.